Zgłoszenia

 1. W celu rezerwacji miejsca na kursie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej ( scan lub foto) mailem na adres info@study.com.pl  lub wypełnić kartę zgłoszeniową on – line  Karta zgłoszeniowa ON-LINE
 • Karta zgłoszeniowa – pobierz: plik Word     plik PDF
 • UWAGA ! karta zgłoszeniowa jest uniwersalna i dotyczy wszystkich ofert i szkół. Prosimy o podanie danych zgodnie z ofertą dostępną w szkołach
 1. Na podany adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia wraz z dalszymi informacjami. W celu potwierdzenia rezerwacji konieczne będzie dokonanie wpłaty depozytu za kurs w kwocie 1000 PLN. Najpóźniej 30 dni wyjazdem należy dokonać pozostałej wpłaty; chyba, że ustalono inaczej

UWAGA !  Mogą Państwo dokonać zgłoszenia telefonicznie. Wówczas przygotujemy Potwierdzenie Zgłoszenia Wyjazdu i wyślemy je do Państwa mailem.

UMOWA – OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYJAZDACH JĘZYKOWYCH

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą dostarczenia karty zgłoszeniowej w wyjeździe ( kursie, obozie) językowym (edukacyjnym) oraz wpłacenia depozytu rezerwacyjnego (zaliczki) w wysokości określonej w warunkach zgłoszenia. Wpłaty pozostałej należności należy dokonać najpóźniej 30 dni przed wyjazdem. Na całkowitą opłatę za wyjazd językowy ( kurs, obóz) składają się opłaty za naukę oraz zakwaterowanie, zajęcia pozalekcyjne, transfer, bilet, ubezpieczenie itp., jeśli uczestnik je zamówił.
 2. STUDY TRAVEL zobowiązuje się do: zapewnienia miejsc na oferowanych wyjazdach edukacyjnych, dokonania wszelkich czynności rezerwacyjnych z udziałem w nich oraz interweniowania u organizatora kursu w przypadku niedopełnienia warunków programu niezwłocznie po powiadomieniu biura przez uczestnika.
 1. STUDY TRAVEL może wykupić uczestnikowi na jego koszt bilet na wybrany przez niego środek lokomocji, polisę ubezpieczeniową nnw i kosztów leczenia, polisę od rezygnacji z imprezy, jeżeli uczestnik wyraził takie życzenie.
 2. STUDY TRAVEL zastrzega sobie prawo zmiany ceny wyjazdu najpóźniej na 35 dni przed rozpoczęciem wyjazdu w przypadku zmiany kursu waluty w której rozlicza się z kontrahentem ( euro, dolar, funt itp.), o czym poinformuje pisemnie uczestnika.
 1. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem wyjazdu składając rezygnację na piśmie. Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na poczet wyjazdu po potrąceniu poniesionych przez STUDY TRAVEL nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją oferty uczestnictwa oraz odwołaniem uczestnictwa klienta w wyjeździe. W przypadku jeśli rezygnacja nastąpi bez ważnych powodów uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody. Powyższe odnosi się również w przypadku wszelkich zmian dokonanych przez uczestnika w pierwotnej rezerwacji.
 1. .Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w wyjeździe wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu umowy jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej umowy oraz pokryje koszty związane z tą zmianą . Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne jeżeli uczestnik zawiadomi STUDY TRAVEL pisemnie najpóźniej 14 dni przed wyjazdem.
 1. Ponadto za rezygnację z usług uważa się: nieobecność na zbiórce ( przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu ), niekorzystanie ze świadczeń podczas pobytu, brak pełnej wpłaty określonej w umowie, uniemożliwienie wyjazdu bądź wjazdu przez służby graniczne lub celne.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu oraz norm zachowania, bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pobytu oraz jest odpowiedzialny materialnie za szkody spowodowane przez siebie w czasie pobytu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy.
 1. Nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku karnego usunięcia uczestnika z programu, w przypadku drastycznego naruszania regulaminu pobytu lub niewykorzystanie świadczeń z przyczyn leżących po stronie uczestnika. Wszelkie dodatkowe koszty powstałe w związku z tymi zdarzeniami poniesione przez organizatora programu lub STUDY TRAVEL ( np. wykupienie biletu lub zmiana rezerwacji ) obciążają uczestnika.
 1. STUDY TRAVEL zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach prawo odwołania wyjazdu lub zmiany jego warunków z przyczyn niezależnych od siebie, o czym poinformuje uczestnika programu. W przypadku nie przyjęcia nowej oferty, STUDY TRAVEL zwróci wszelkie dotychczasowe wpłaty wniesione przez uczestnika.
 2. Wszelkie reklamacje i problemy należy zgłaszać w miarę możliwości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia w celu umożliwienia ich rozwiązania. Reklamacje należy zgłosić pisemnie najpóźniej 30 dni po zakończeniu programu. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.